CIRCULAR CONTRACTACIÓ DE PERSONAL AL SECTOR PÚBLIC PER A L’ANY 2022

Les disposicions addicionals dissetena, divuitena i dinovena de la Llei 22/2021, de 28 de
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, regulen amb caràcter bàsic la
contractació de personal de les societats mercantils, fundacions i consorcis del sector públic,
respectivament.

Tant els consorcis, les fundacions i les societats mercantils públiques poden contractar personal
amb una relació preexistent i de caràcter fix i indefinit en el sector públic autonòmic o local en
el qual estiguin incloses sense que computi en la seva taxa de reposició. Aquestes contractacions
generen el dret a percebre el complement d’antiguitat en la mateixa quantia que anés percebent
en l’Administració o ens del sector públic de procedència (societat, fundació o consorci).
En pertànyer a un sector públic prioritari (com són els de la salut, serveis socials i recerca) les
societats mercantils, les fundacions i els consorcis tenen una taxa de reposició del 120 per cent
prèvia justificació. Si no es justifica la necessitat, la taxa de reposició serà del 110 per cent.
No computen dins del límit màxim de la taxa de reposició els llocs de treball que es convoquin
per promoció interna, els corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència
judicial, el personal que s’incorpori en execució d’oferta d’ocupació pública d’exercicis anteriors,
així com les places necessàries per a la posada en marxa de nous serveis imposats per una
norma.

Només es pot procedir a contractar personal temporal per causes excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables. En particular, les societats mercantils també poden contractar
personal temporal en els termes de l’art. 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que és el
que regula els encàrrecs de gestió dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats.
Tot l’establert als paràgrafs anteriors s’entén sense perjudici dels processos d’estabilització
derivats del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública i dels processos que es posin en marxa derivats de la Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública.

Cal recordar que per calcular la taxa de reposició d’efectius el percentatge de taxa màxima
autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre de persones treballadores fixes que
durant l’exercici pressupostari de 2021 han deixat de prestar serveis, i el nombre de persones
treballadores fixes que s’hagin incorporat en aquest exercici, excepte els procedents d’ofertes
d’ocupació pública o els reingressats de situació que no comportés reserva del lloc de treball.
Per tant, es computen els cessaments per jubilació, defunció, renúncia, excedència voluntària o
extinció del contracte de treball per acomiadament disciplinari o objectiu.

Barcelona, 30 de desembre de 2021

Puede leer la circular en pdf