CIRCULAR LA REFORMA LABORAL I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA. DESEMBRE 2021

Avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents
per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat
de treball , que en vigor el 31 de desembre de 2021, excepte la regulació dels contractes
formatius, els contractes de durada determinada, els fixos-discontinus, el nou Mecanisme RED
i la nova cotització dels contractes formatius en alternança, que entrarà en vigor als tres mesos
de la seva publicació, és a dir el 30 de març de 2022.

Aquest decret llei haurà de ser convalidat pel Congrés dels Diputats i de moment el govern
espanyol no té assegurada la majoria. El més probable és que si es convalida després, com ja
va passar amb la reforma del govern Zapatero l’any 2011, es tramiti com projecte de llei, en la
que lògicament tots els grups voldran dir la seva.

Pel que fa a la negociació col·lectiva els aspectes més rellevants de la reforma estan recollits
als apartats Nou i Deu de l’Article primer del reial decret llei i són:

1. Prevalença salarial del conveni sectorial. Es modifica l’apart 2 de l’art. 84.ET. Els
convenis d’empresa deixaran de tenir prioritat aplicativa en la fixació dels salaris i ja no
podran trencar el terra salarial establert sectorialment. Els convenis tenen que
adaptar-se a les modificacions de l’article 84.2 en el termini de 6 mesos a partir de
que els convenis presentats a registre o publicats abans de l’entrada en vigor de la
reforma un cop perdin la seva vigència o, com a màxim, en el termini d’un any des de
l’entrada en vigor del reial decret llei (Disposició transitòria sisena)

2. Ultraactivitat : Es modifica l’article 86.3 ET. La vigència ultra activa del conveni torna a
ser indefinida, en defecte de pacte (òbviament serà difícil pactar amb el banc social
una durada determinada d’ultraactivitat), mentre duri la negociació d’un nou conveni
col·lectiu.

Això no obstant, segons la Disposició transitòria setena els convenis col·lectius
denunciats abans del 31 de desembre de 2021:
“mantendran su vigència en los términos establecidos en el articulo 86.3 del
Estatuto de los Trabajadores en la redacción dada por el presente real decreto ley.»

La fórmula transitòria certament és alambinada, però la nostra interpretació és que es
manté el període màxim d’ultraactivitat pactat en aquests convenis que han estat
denunciats abans de l’entrada en vigor de la reforma.

Barcelona, 30 de desembre de 2021

Puede leer la circular en pdf aquí