CIRCULAR MODIFICACIÓ DE LES CLÀUSULES DELS CONVENIS COL·LECTIUS REFERIDES A L’EDAT DE JUBILACIÓ. DESEMBRE 2021

La disposició final primera de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder
adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del
sistema públic de pensions, que publica el BOE núm. 312, de 29 de desembre, ha modificat la
disposició addicional desena de l’Estatut dels Treballadors que regula les clàusules dels convenis
col·lectius referides al compliment de l’edat ordinària de jubilació.

La nova redacció el que pretén és afavorir la continuïtat de la vida activa de les persones
treballadores prolongant la seva vida laboral mitjançant la prohibició de les clàusules dels
convenis col·lectius que prevegin la seva jubilació forçosa a una edat inferior als 68 anys.
Els requisits que s’hauran de complir seran els següents:
• La persona treballadora haurà de tenir dret al 100 per cent de la pensió de jubilació.
• La mesura ha de vincular-se al relleu generacional a través de la contractació indefinida a
temps complet d’una nova persona treballadora.

La decisió extintiva de la relació laboral ha de comunicar-se amb caràcter previ a la representació
legal de les persones treballadores a més de  la persona afectada.
El precepte contempla alguna excepció en la qual podrà rebaixar-se l’edat de jubilació forçosa
fins l’edat ordinària de jubilació fixada per la normativa de la Seguretat Social, com quan la taxa
d’ocupació de les dones treballadores sigui inferior al 20 per cent de les persones ocupades en
determinades activitats, que no és el cas dels àmbits sanitari i dels serveis socials.

S’afegeix a l’Estatut dels Treballadors una nova disposició transitòria novena que regula
l’aplicació temporal de l’establert en aquesta disposició addicional desena modificada, que
només s’aplicarà als convenis col·lectius que se subscriguin a partir de l’1 de gener de 2022.

Les clàusules de jubilació forçosa previstes en els convenis col·lectius subscrits amb anterioritat
poden continuar sent aplicades fins tres anys després de la finalització de la vigència
inicialment pactada. No és el cas de l’actual conveni col·lectiu de treball sectorial del SISCAT en
el que no hem pactat cap clàusula de jubilació forçosa.

Barcelona, 30 de desembre de 2021

Puede leer esta circular en pdf aquí