El BOE núm. 167, de 13 de juliol, ha publicat la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la
igualtat de tracte i la no discriminació, que ha entrat en vigor al dia següent de la seva
publicació.
Aquesta llei té implicacions en tots els àmbits, inclòs el laboral. S’han afegit de manera
explícita a les causes tradicionals de discriminació les relatives a : la malaltia o condició de
salut, estat serològic i/o predisposició genètica a patir patologies i trastorns.
Especial importància pot tenir la no discriminació per raó de malaltia que segons la llei “no
podrà emparar diferències de tracte diferents del propi procés de tractament de la mateixa, de
les limitacions objectives que imposi per a l’exercici de determinades activitats o de les exigides
per raó de salut pública”. Veurem quina interpretació fan els tribunals de l’ordre jurisdiccional
social en aquells litigis on la malaltia del treballador és el motiu de determinades decisions
empresarials (modificacions substancials de condicions de treball, adaptacions de llocs de
treball, extincions de contractes per ineptitud sobrevinguda, etc….).
La llei en l’àmbit laboral prohibeix establir limitacions, segregacions o exclusions per raó de
les causes de discriminació previstes, per a l’accés a l’ocupació pública o privada per compte
aliè, en les condicions de treball, incloses les retributives i les d’acomiadament o altres causes
d’extinció de la relació laboral, en la promoció professional i en la formació per a l’ocupació.
Les empreses no podran preguntar sobre les condicions de salut dels aspirant a un lloc de
treball.
En l’àmbit de la negociació col·lectiva la llei estableix :
1) que no es podran establir limitacions, segregacions o exclusions per les causes de
discriminació previstes, i
2) que es podran establir mesures d’acció positiva per prevenir, eliminar i corregir tota
forma de discriminació en l’àmbit de l’ocupació i les condicions de treball.
Les sancions per les infraccions establertes en la llei seran de multa que anirà de 300 a 500.000
€ :
– Infraccions lleus entre 300 i 10.000 euros
– Infraccions greus entre 10.001 i 40.000 euros
– Infraccions molt greus entre 40.001 i 500.000 euros.
I els terminis de prescripció seran d’1 any per les infraccions lleus, de 3 anys per les
qualificades com a greus i de 4 anys per a les molt greus.

Barcelona, 14 de juliol de 2022.