Barcelona, 2 de gener de 2023.  Acabem de signar el preacord del III Conveni Col·lectiu de treball d’hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de Salut (2021-2024).

El mateix dia de la signatura del preacord de la sanitat concertada, que el sindicat de metges Metges de Catalunya seguint la seva inveterada tradició en el sector no va subscriure, aquest sindicat va registrar al Departament d’Empresa i Treball, una convocatòria de vaga pels dies 25, 26 i 27 de (fins a les 8:00) de gener de 2023

Sanitat concertada

Malgrat la no subscripció del preacord, els metges de la sanitat concertada veuran sensiblement millorades les seves condicions de treball. Aquests professionals gaudiran de les mateixes millores que la resta dels grups professionals entre les quals destaquen:

1) La desvinculació del cobrament de la retribució variable per objectius (DPO) de l’equilibri pressupostari i financer de les empreses llargament reivindicada, sent el grup professional 1, on estan enquadrats els metges, el més beneficiat.

2) Un increment salarial addicional del 3,3% pels qui tenen la condició d’empleats públics, en virtut de la minoració de la deducció aplicada a les seves retribucions per haver-se recuperat, a proposta empresarial, els increments que en 2009 i 2010 van ser autoritzats per les lleis pressupostàries i que el sector no havia aplicat en les seves taules salarials.

3) La retribució variable per objectius s’ha establert en la quantia de 6.313,78 euros/any el que suposa un increment del 25% (uns 2.400 euros) respecte de la qual anaven rebent.

4) També el preu de l’hora de guàrdia es veurà incrementat en un 25% , quedant fixat per als professionals dels nivells B, C i D de carrera en les següents quantitats: dia laborable a 34,16 euros/hora i els caps de setmana i festius intersetmanals a 39,33 euros/hora.

5) De la mateixa manera, en la retribució de les vacances percebran 1/11 part del Complement d’Atenció Continuada i dels imports percebuts els onze mesos anteriors en concepte de guàrdia de presència o de localització

Exemple: especialista amb 15 anys de servei

Resumint amb el nou conveni, un metge especialista, amb 15 anys d’antiguitat, Nivell B de carrera professional, que arribi a un 85% dels objectius i realitzi tres guàrdies al mes (dos en dia laborable i una en dissabte, diumenge o festiu) rebrà una retribució anual de 96.202,88 euros, a la que caldrà afegir els complements de responsabilitat o coordinació, els de docència (tutories), el complement de dispersió territorial als metges d’atenció primària, i les millores voluntàries d’empresa fruit de pactes col·lectius, que no són poques.

No deixa de cridar l’atenció que el sindicat Metges de Catalunya hagi rebutjat una reducció de la seva jornada anual en 68 hores per a equiparar-la a la de la resta de grups professionals (1620 h/any) que se’ls hi va oferir per part d’associacions empresarials si finalment signaven el conveni.

Per contra, la plataforma reivindicativa per la qual es convoca la vaga no deixa de ser una carta en els Reis de l’Orient (mai més ben dit per les dates en les quals ens trobem). Per a començar demanen un canvi de model d’organització del sistema sanitari públic català reivindicant que tots els professionals que hi presten serveis siguin contractats directament pel Servei Català de la Salut i no per les empreses -públiques o privades- concertades.

Petició dels que no varen signar

En el terreny econòmic, el més destacable que demanen és:

1) Un increment lineal para tots els facultatius de 10.000 euros anuals (7.000 € pels MIR).

2) Un preu hora de guàrdia de presència que podria arribar als 86,22 euros per un metge especialista com el de l’exemple anterior, i que s’incrementaria amb els plusos de nocturnitat, dissabte, diumenge i festiu en funció de les franges horàries i dies en què es realitzaran.

3) Un increment addicional del preu hora guàrdia del 10% entre els 45 i 50 anys i d’un 20% a partir dels 50 anys.

4) Dret a exonerar-se voluntàriament de fer guàrdies presencials i de localització a partir dels 45 anys, rebent un complement per import equivalent al 50% de mitjana de percepcions per aquest concepte en els dos anys anteriors a l’exoneració.

5) Preu hora extraordinària del 200% del preu hora ordinària.

6) Increment de la retribució anual dels diferents nivells de carrera professional: Nivell I: 10.000 euros; Nivell II: 15.000 euros; Nivell III: 20.000 euros; Nivell IV: 25.000 euros.

I finalment, per a acabar de tancar aquesta anàlisi incompleta de la plataforma reivindicativa, el sindicat de metges demana una jornada ordinària anual de 1.533 hores el que suposaria una jornada de 32 hores setmanals de mitjana, de les quals reivindiquen que un terç es dediqui a activitat no assistencial.

És fàcilment comprensible que aquestes reivindicacions són del tot inacceptables per a les associacions empresarials del sector pel seu inassolible contingut econòmic perquè el finançament públic que reben per l’activitat que desenvolupen no pot assumir l’increment exorbitant de les despeses de personal que suposen. I m’atreviria a dir que tampoc poden ser assumides per l’autoritat sanitària que també està concernida per la convocatòria de vaga i ha fet un encomiable esforç pressupostari per a finançar les despeses de personal que es deriven del preacord de conveni.

Així doncs, som a les portes d’una convocatòria de vaga efectuada pel sindicat de metges que ha menyspreat les importants millores en les condicions de treball que el conveni suposa també per als seus afiliats, al cap i a la fi les gaudiran sense la seva anuència, que només comportarà desgast per als professionals i disgust per als pacients.

NOTA: Aquesta és una opinió personal i no representa la de l’organització empresarial a la qual l’autor està vinculat.

Article publicat a Diario Médico, aquells subscriptors que ho desitgin poden accedir la versió digital en castellà en aquest link