Avui, 5 de gener de 2023, s’ha publicat al BOE el Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta cinc dies de la seva durada. Aquesta nova regulació entrarà en vigor l’1 d’abril de 2023.

Es modifica el modus operandi tradicional conforme es lliura a la persona treballadora dues còpies en paper del comunicat de baixa, confirmació i alta perquè aquesta el presenti a l’empresa i s’avança en la utilització de mitjans telemàtics, prescindint de la càrrega burocràtica que suposa el lliurament de la còpia en paper dels esmentats comunicats destinada a l’empresa.
L’objecte principal del Reial Decret és la modificació de l’article 7 del RD 625/2014 que regula la tramitació dels comunicats mèdics i expedició d’altes mèdiques per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. El circuit de gestió passarà a ser el següent:

  • El facultatiu del servei públic de salut o de la mútua que expedeixi el comunicat de baixa, de confirmació de la baixa i d’alta, només lliurarà en paper una còpia a la persona treballadora, en lloc de dos com ara.
  • La persona treballadora ja no tindrà que lliurar res a l’empresa.
  • El servei públic de salut o la mútua lliurarà el comunicat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per via telemàtica, de manera immediata o, com a molt tard, el primer dia hàbil següent.
  • L’INSS comunicarà a l’empresa les dades d’ identificació de la persona treballadora de caràcter administratiu relatives als esmentats comunicats, com a màxim el primer dia hàbil següent al de la seva recepció.
  • Les empreses tindran l’obligació de transmetre a l’INSS pel Sistema RED, amb caràcter immediat (màxim 3 dies hàbils), les dades que estan pendents de determinar mitjançant ordre ministerial.

Segons la disposició transitòria única del Reial Decret les seves previsions seran també d’aplicació als processos d’IT que es trobin en curs l’1 d’abril de 2023 i no hagin superat els 365 dies de durada.

Una altra modificació menor és  que es dona autonomia al facultatiu  del servei públic de salut o de la mútua per fixar la revisió mèdica  en un període inferior a l’indicat en cada cas.

Barcelona, 5 de gener de 2023.

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquest circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58

www.fjmadvocats.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: Elaboració FJM Advocats

 

Segons la disposició transitòria única del Reial Decret les seves previsions seran també d’aplicació als processos d’IT que es trobin en curs l’1 d’abril de 2023 i no hagin superat els 365 dies de durada.

 

Una altra modificació menor és  que es dona autonomia al facultatiu  del servei públic de salut o de la mútua per fixar la revisió mèdica  en un període inferior a l’indicat en cada cas.

 

 

Barcelona, 5 de gener de 2023.