NOUS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER A L’ANY 2023

El BOE núm. 9, d’11 de gener de 2023, ha publicat el Reial  Decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, que té com a objectiu estimular l’accés a l’ocupació de les persones desocupades, especialment de les més vulnerables, contribuir al manteniment i la millora de la qualitat de l’ocupació, així com a fomentar la creació d’ocupació en l’economia social. És una actuació contemplada dins del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d’abril de 2021.

Aquest RDL pel que fa als incentius que regula entrarà en vigor l’1 de setembre de 2023, llevat d’algunes excepcions que tenen diferents dades d’entrada en vigor, fet que posa en qüestió la urgència que justifiqui la utilització del RD per legislar.

 • Persones destinatàries de la contractació laboral incentivada:

a) Persones d’atenció prioritària, que constin registrades als serveis públics d’ocupació com a demandants d’ocupació per estar en situació d’atur. Aquest requisit no serà necessari quan es tracti de determinats col·lectius com per exemple les persones víctimes de violència masclista, víctimes de terrorisme entre d’altres.

b) Persones treballadores que es transformin els seus contractes en indefinits o que es millori la seva contractació per conversió del seu contracte indefinit a temps parcial en indefinit a temps complet, o de contractes fixes discontinus en contractes indefinits ordinaris en els supòsits previstos en aquesta norma.

L’article 11 regula els supòsits exclosos dels incentius.

 • Beneficiaris dels incentius: Les empreses o altres ocupadors, les persones treballadores per compte propi o autònomes, les societats laborals o cooperatives per la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball, així com les entitats públiques i privades sense ànim de lucre, si bé, resten excloses la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local, así como los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas señaladas anteriormente, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Aquesta exclusió no serà d’ aplicació a la contractació del personal investigador predoctoral previst a l’article 27.

Els beneficiaris hauran de complir els requisits exigits a l’article 8.

 • Obligació de manteniment de l’ocupació:

Per als contractes finançats mitjançant bonificacions s’estableix que l’ocupador ha de mantenir a la persona treballadora en situació d’alta almenys 3 anys des de l’inici del contracte incentivat.

 • Prioritat a la contractació a temps complet:

En els supòsits de contractació a temps parcial les quanties es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta. En tot cas no s’incentiven les jornades parcials inferiors al 50 per cent de la jornada a temps complet d’una persona treballadora, excepte en els supòsits de permisos per conciliació.

 • Acords per a l’ocupació en el marc de la negociació col·lectiva:

Es reforça el paper de la negociació col·lectiva en matèria d’ocupació mitjançant aquesta norma, preveient la possibilitat d’incentivar les mesures pactades que incloguin compromisos de millora o increment de l’ocupació. Així mateix, es reconeix la possibilitat d’incorporar aquests acords com a criteri en la contractació en l’àmbit del sector públic.

 • Principals bonificacions:
 1. Per a la contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit.
 2. Per la contractació indefinida de persones treballadores readmeses després d’haver cessat a l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta, sempre que la incorporació no vingui donada per un dret de la persona treballadora a incorporar-se al lloc de treball.
 3. Per la contractació indefinida de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans, tant amb finalitats d’explotació sexual com laboral.
 4. En els contractes de duració determinada que es celebrin amb persones desocupades per a la substitució de persones treballadores en determinats supòsits de superposició.
 5. En la cotització de les persones treballadores substituïdes durant les situacions de naixement i cura del menor o la menor, exercici corresponsable de la cura del menor o del lactant, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural en supòsits de superposició.
 6. En els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.
 7. Per la contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social.
 8. Per la contractació indefinida de persones desocupades de llarga duració (inscrites en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació).
 9. Per la contractació indefinida de persones víctimes del terrorisme.
 10. Per la realització del contracte de formació en alternança.
 11. Per la transformació en indefinit de contractes formatius i de relleu.
 12. Per la contractació indefinida o la incorporació com persona social en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses.
 13. Per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral (art. 21 de la Llei14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació). Artículo 27.

Amb caràcter general, les quanties de les bonificacions a la contractació s’han determinat en funció d’una quota de referència igual per a tots els grups de cotització.

 • Reintegraments:

Si s’obtenen beneficis en les quotes de la SS sense reunir els requisits exigits i d’incompliment de les obligacions legal previstes, procedirà la devolució de les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i els interessos corresponents, sense perjudici de l’aplicació de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i la Llei General de Subvencions.

Barcelona, 13 de gener de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58

www.fjmadvocats.cat