DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI DE LA GESTIÓ I CONTROL DELS PROCESSOS PER INCAPACITAT TEMPORAL EN ELS PRIMERS 365 DIES.

 A la circular 1/2023, informàvem de la publicació del Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada. Avui, 13 de gener, s’ha publicat al BOE núm. 11 l’Ordre ISM/2/2023, d’11 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada. Aquesta Ordre, com el Reial Decret 1060/2022, entrarà en vigor l’1 d’abril de 2023.

 L’Ordre publicada adapta els models dels comunicats mèdics de baixa/alta i confirmació per IT als canvis normatius introduïts pel Reial Decret 1060/2022 (annexos I i II). També introdueix modificacions merament formals com substituir l’expressió “treballador” per la de “persona treballadora “o incloure també als servei mèdics de les” empreses col·laboradores” que van ser omeses en l’Ordre que es modifica, així com actualitzar les referències als números dels articles del text refós de la LGSS.

Es suprimeix com és lògic tota referència al lliurament de dos comunicats de baixa, alta i confirmació en paper a la persona treballadora, a qui només es lliurarà una còpia, i l’obligació d’aquesta de lliurar-lo a la seva empresa. També quan sigui l’inspector mèdic de l’INSS qui expedeixi el comunicat d’alta només lliurarà un exemplar en paper a la persona treballadora i l’INSS donarà trasllat telemàticament immediatament i, en tot cas, el primer dia hàbil següent, al servei públic de salut o, si és el cas, a la mútua quan aquesta, tractant-se de contingències comunes, doni cobertura de la prestació econòmica.

És nou el segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 4:

“Els terminis establerts en aquest apartat (són els relatius als comunicats de confirmació de processos de durada estimada molt curta, curta, mitjana i llarga) s’entendran, en tot cas, com terminis màxims, per la qual cosa el facultatiu del servei públic de salut, de l’empresa col·laboradora o de la mútua podrà expedir els comunicats de confirmació en un període inferior.”

 La comunicació a les empreses (art. 10) queda regulada de la següent manera:

“ L’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a l’empresa, per mitjans electrònics a través del fitxer “INSS EMPRESES” del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED) i com a màxim el dia hàbil següent al de la seva recepció en aquest Institut, les dades d’identificació de caràcter merament administratiu relatius als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits als seus treballadors i treballadores”.

Pel que fa a la tramitació per les empreses aquestes hauran de tramitar pel sistema RED i en el termini màxim de tres dies hàbils les dades de la persona treballadora que figuren a l’annex III de l’Ordre que comentem: dades personals, tipus de contracte bases de cotització i dies cotitzats i descripció de les funcions desenvolupades.

Barcelona, 16 de gener de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58

www.fjmadvocats.cat