Vaig publicar no fa gaire un article d’opinió (Diario Médico 2/1/2023), en el que feia un somer repàs de les reivindicacions en matèria de condicions de treball que plantejava el sindicat de Metges per convocar la vaga que ha començat avui i està previst que es repeteixi els primers dies de febrer, a saber:

En primer lloc, un canvi de model de la sanitat catalana:

 • Que tot el personal concernit per la vaga sigui contractat directament pel CatSalut.

En segon lloc, una millora (exorbitant al meu parer) de les condicions retributives i de jornada:

 • Un increment lineal per a tots els metges de 10.000 € anuals (7.000 € pels MIR).
 • Un preu hora guàrdia de presència que pot arribar a superar els 85,00 € i que s’hauria d’incrementar amb els plusos de nocturnitat, dissabte, diumenge i festiu en funció de les franges horàries i dies en els quals es realitzaren. I un increment addicional del 10% en el tram d’edat dels 45 als 50 anys i del 20% a partir dels 50 anys.
 • Exoneració voluntària de realitzar guàrdies de presència i localització a partir dels 45 anys percebent un complement per un import equivalent al 50% de la mitjana de percepcions per aquest concepte en els dos anys anteriors.
 • Preu hora extraordinària del 200% del preu hora ordinària.
 • Jornada ordinària anul·la de 1533 hores que suposaria una jornada ordinària de 32 hores de mitjana setmanal de les que un terç demanen que es dediqui a activitat no assistencial.
 • Increment de la retribució anual dels diferents nivells de Carrera professional: Nivell I: 10.000 €; Nivell II: 15.000 €; Nivell III: 20.000 € i Nivell IV: 25.000 €.
 • Establiment d’un complement d’excel·lència professional que substitueixi a la retribució variable per objectius (DPO).

En tercer lloc, en relació a les càrregues de treball, que sembla ha estat un dels punts claus en els quals no s’ha arribat a acords amb el Departament de Salut, dels nou blocs de reivindicacions la plataforma en dedica només un (l’apartat 4 “En relació a la sobrecàrrega de treball”) i es concreta en tres punts:

 • Aplicació dels acords de sortida de les vagues de 2018 de la primària de l’ICS i de febrer de 2019 dels centres concertats (aquests van ser declarats nuls pel Tribunal Suprem) i de la vaga del personal resident d’octubre de 2020 (que  segons les meves notícies s’estan aplicant pacíficament amb caràcter general).
 • Garantir mitjà de transport per a l’atenció domiciliària.
 • Estudi bianual de càrregues de treball i informació a la representació de les persones treballadores.

Desconec si a les reunions entre el sindicat de metges i el Departament de Salut s’han afegit altres reivindicacions a més de les tres que hi ha la plataforma de la vaga.

En quart lloc, algunes reivindicacions sobre formació, estabilitat de plantilles i conciliació.

S’acaba de signar el passat 17 de març el III conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb l’SCS, que Metges de Catalunya ha tingut a bé no firmar, sí ho han fet els sindicats CCOO, UGT i el sindicat d’infermeria SATSE.

Aquest conveni col·lectiu de la sanitat concertada qualificat per alguns d’històric, ha suposat millores importants pel col·lectiu mèdic malgrat la no signatura d’un dels seus representants sindicals més representatiu pel seu nivell d’afiliació.

A part dels increments salarials que gaudiran tots els grups professionals, de la desvinculació del cobrament de la retribució variable (DPO) de l’equilibri pressupostari i financer de les empreses i de la reversió pràcticament total, amb efectes d’1 de gener de 2022, de les retallades del 2010, doncs la deducció salarial quedarà reduïda a un exigu 0,88%, els metges han vist millorada les següents condicions retributives específiques:

 • Augment de la seva retribució variable per objectius (DPO) en un 69% (6.471,62 euros).
 • La inclusió a la retribució de les vacances d’1/11 part dels imports percebuts en concepte de guàrdies presencials i de localització.
 • Increment d’un 25% de mitjana del preu hora guàrdia que ha passat (pels nivells B, C i D de carrera professional) a 37,14 € en dia feiner i 40’31€ en cap de setmana i festius. (amb un increment addicional del 10% pels majors de 50 anys).

En quant a la reducció de la jornada, en el transcurs de la negociació es va oferir la reducció de 68 hores anuals per equiparar la jornada dels metges a la resta de de grups professionals (1620 h/any), amb la condició, ja que es plantejava com una reivindicació conjunta dels quatre sindicats, de que tots quatre signessin el conveni.

Tot plegat aquest conveni suposarà un important esforç pressupostari per part del Departament de Salut /Servei Català de la Salut xifrat en 460 milions d’euros.

El que està clar, és que amb vagues no es solucionà el problema de manca de professionals (tampoc està clar que de metges en faltin perquè amb una ràtio de 4,3 metges per 1.000 habitants som la tercera regió europea en nombre de metges). Cal exigir a les administracions, és cert, una planificació, que no s’ha produït fins ara, atenint-nos a les característiques demogràfiques d’aquest col·lectiu i la seva evolució, així com a les necessitats d’especialistes del sistema públic, que impliqui tant les autoritats educatives (formació de grau: rebaixar la nota de tall per entrar a les facultats de medicina, revisar plans d’estudis i ampliar el nombre de places que s’ofereixen) com les sanitàries (formació especialitzada: ampliació del nombre de places  MIR, en particular en aquelles especialitats deficitàries).

Respecte la fugida de talent a l’estranger, el passat dia 18 de març,  en un Fòrum organitzat pel Col·legi de Metges de Navarra el president de la Organización Médica  Colegial, Dr. Tomás Cobo Castro, va declarar que la fugida de metges a l’estranger era, utilitzant les seves pròpies paraules, “un mantra” que va desmentir amb dades (la seva intervenció està penjada a foro.colegiodemedicos.es).

Que cadascú tregui les seves conclusions sobre aquesta  vaga i la seva pertinència. Com deia en l’article d’opinió a Diario Médico citat és un vaga que només portarà desgast pel personal que la secundi perquè està tot dat i beneït i difícilment trauran algun rèdit i disgust dels ciutadans que en patiran les conseqüències.

Barcelona, 25 de gener de 2023.

Francesc José María Sánchez

Advocat

Soci-director de FJM advocats, SLP

Autor de la fotografia snowing i obtinguda via Freepik