El BOE d’avui, 31 de gener, publica lOrdre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament dactivitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2023.

En síntesi, aquesta ordre estableix el següent:

 1. L’entrada en vigor serà el dia 1 de febrer de 2023 amb efectes des del dia 1 de gener de 2023 (disposició final quarta).
 2. Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació del que es disposa en aquesta ordre podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà l’últim dia del sisè mes següent a aquell que la TGSS comuniqui l’actualització de les liquidacions de quotes afectades (Disposició transitòria primera).
 3. Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització per al 2022 queden fixats de la següent manera:
  • El topall màxim de la base de cotització per a tots els grups professionals serà de 495,50 euros mensuals.
  • El topall mínim de cotització no podrà ser inferior a 166,70 euros mensuals.
 4. A partir de l’1 de gener de 2023, els contractes de durada determinada inferior a 30 dies (excepte els contractes per substitució i els contractes per a la formació en alternança) tindran una cotització addicional de 27,53 euros a la seva finalització.
 5.  Pel mecanisme d’equitat intergeneracional s’aplica un tipus del 0,6% (0,5% correspon a l’empresa i 0,1% a la persona treballadora.
 6. La cotització en els contractes per a la formació i l’aprenentatge i en els contractes formatius en alternança.
  • Quota mínima mensual de 56,71 € per contingències comunes (47,28 € a càrrec de l’empresa i 6,51 € a càrrec de la persona treballadora).
  • Base de cotització mínima per contingències comunes serà la base mínima corresponent a AT i MP.
  • FOGASA: 3,59 € a càrrec empresa.
  • Formació professional: 1,99 € (1,76 € a càrrec de l’empresa i 0,23 € a càrrec persona treballadora)
  • A l’excés de base de cotització per sobre la base mínima se li apliquen els tipus generals de cotització.
  • La cotització al Règim General per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:
Grup cotització Categories Professionals Base nima Euros/mes

(des de 01.01.22)

Base Màxima Euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3. c) de l’Estatut dels Treballadors 1.629,30 4.495,50
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 4.495,50
3 Caps administratius i de taller 1.175,40 4.495,50
4 Ajudants no titulats 1.166,70 4.495,50
5 Oficials administratius 1.166,70 4.495,50
6 Subalterns 1.166,70 4.495,50
7 Auxiliars administratius 1.166,70 4.495,50
8 Oficials de primera i segona   38,89 149,85
9 Oficials de tercera i Especialistes   38,89 149,85
10 Peons  38,89 149,85
11 Treballadors menors de 18 anys, qualsevulla que sigui la seva categoria professional    38,89 149,85

Pel que fa als tipus de cotització, es mantenen els mateixos tipus aplicables fins ara.

Contingències Empresa Persona treballadora Total
Contingències comunes           23,60 4,70 28,30
Contingències professionals A càrrec exclusiu de l’empresa Tipus de la tarifa de primes establerta en la DA 4ª de la Llei 42/2006, de 28 de desembre de PGE per al 2007.
Hores extres força major 12,00 2,00 14,00
Resta hores extres              23,60 4,70 28,30
Atur tipus general 5,50 1,55 7,05
Atur temps complet * 6,70 1,60 8,30
Atur temps parcial * 6,70 1,60 8,30
FOGASA 0,20 0,20
Formació professional 0,60 0,10 0,70

*Aplicació als contractes de duració determinada.

 1. La quota empresarial per contingències comunes es podrà reduir un 75% durant la situació d’IT de les persones treballadores que hagin complert els 62 anys.
 2. La cotització en els contractes per a la formació i aprenentatge i en els contractes formatius en alternança serà la següent:
  • Quota única mensual de 56,71 € per contingències comunes (47,28 € a càrrec de l’empresa i 6,51 € a càrrec de la persona treballadora).
  • Base de cotització mínima per contingències comunes serà la base mínima corresponent a AT I MP.
  • FOGASA: 3,59 €  a càrrec de l’empresa.
  • Formació professional: 1,99 € (1,76 a càrrec de l’empresa i 0,23 € a càrrec de la persona treballadora).
  • A l’excés de base de cotització per sobre de la base mínima se li han d’aplicar els tipis generals de cotització.
 1. L’Ordre regula també els següents supòsits de cotització:
  • En cas d’IT, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural, naixement i cura del menor i l’exercici corresponsable de la curta del lactant.
  • En cas de suspensió i reducció de jornada.
  • En cas d’abonament de salaris amb efectes retroactius.
  • Per percepcions corresponents a vacances meritades I no gaudides.
  • Pels salaris de tramitació.
  • Per a supòsits especials d’incapacitat temporal.
  • En supòsit de guarda legal o cura directa d’un familiar.
  • En la situació de pluriocupació.
 1. Empleats públics : cotització en els supòsits de guarda legal o cura directa d’un familiar:

El empleats públics, igual que la resta de treballadors, que realitzin una jornada reduïda amb disminució proporcional de les seves retribucions, la cotització es realitzarà en funció de les retribucions que percebin, sense que en cap cas la base de cotització pugui ser inferior a la quantitat resultant de multiplicar les hores realment treballades en el mes per les bases mínimes horàries següents:

  • Grup de cotització 1: 9,82 €
  • Grup de cotització 2: 8,14 €
  • Grup de cotització 3: 7,08 €
  • Resta grups de cotització (4 a l’11): 7,03 €

Barcelona, 31 de gener de 2023.

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58

www.fjmadvocats.cat