EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER L’ANY 2023

El BOE núm. 39, de 15 de febrer de 2023, publica el Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per l’any 2023 amb entrada en vigor el 16 de febrer. Aquest Reial Decret desplegarà els seus efectes durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

La quantia del SMI es fixa en 36 € bruts/dia o 1.080 € bruts/mes per 14 mensualitats (o 15.120 € bruts/any), per a la jornada legal de treball de cada activitat, el que representa un increment del 8% sobre les quanties de 2022. Si es realitza una jornada inferior es percebrà a prorrata. Al salari mínim es computarà únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.

Per a l’aplicació en còmput anyal del SMI es tindran en compte les regles de compensació i absorció que s’estableixen en el seu article 3.

  • La revisió del SMI no afectarà l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals que vinguin perceben les persones treballadores quan aquests salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors en aquest SMI
  • A aquests efectes el SMI en còmput anyals que es prendrà com terme de comparació serà el resultat d’addicional al SMI fixat a l’article 1 el referit a l’article 2, sense que en cap cas pugui considerar-se una quantia anual inferior a 15.120 € bruts.
  • Operarà la compensació amb els ingressos que per tots els conceptes vinguin perceben les persones treballadores en còmput anual i jornada completa amb conformitat a les normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor a la data de promulgació d’aquest reial decret.

I al respecte el Tribunal Suprem, Sala Social, en sentència núm. 74/2022, de 26 de gener, i sentència núm. 295/2022, d’1 d’abril, han fixat la següent doctrina: la base de càlcul,  a la que cal afegir la quantia necessària per arribar al nou SMI ha d’incloure el sou base més els diferents complements salarials, operant la compensació i absorció, en el seu conjunt i còmput anual, amb el propi SMI i, per tant, s’han d’incloure els diversos conceptes salarials, no així el que tenen naturalesa extrasalarial (plus transport, etc.), com a criteri general.

El Reial Decret regula a través d’una disposició transitòria única  les regles de no afectació de la nova quantia del SMI en les referències contingudes en les normes estatals i relacions privades vigents a l’entrada en vigor del mateix, llevat de disposició o pacte en sentit contrari.

Barcelona, 31 de gener de 2023.

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58