El BOE núm. 51, d’1 de març, ha publicat la  Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’Ocupació, que ha entrat en vigor el passat dia 2 de març.

Com a continuació de la Circular 10/2023, on abordàvem els contractes vinculats a programes d’activació de l’ocupació, aquesta nova circular apunta breument altres novetats que afecten tant a l’ Estatut dels Treballadors com a la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social:

  • Acomiadament col·lectiu: Es modifica l’article 51.2 de l’ET en relació al contingut de l’informe que ha d’emetre la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així, a més de la comprovació les qüestions relatives a la comunicació i el desenvolupament del període de consultes, haurà de pronunciar-se sobre la concurrència de les causes expressades per les empreses en la comunicació inicial i constarà que la documentació presentada es adient en funció de la concreta causa d’acomiadar que s’al·legui.

La Inspecció recupera el paper de pes dins del procediment de l’acomiadament col·lectiu que ja fa anys va tenir.

  • Relació laboral encoberta o falsos autònoms: La supressió de l’article 148.d) de la LRJS comportarà que l’Administració no haurà d’anar a la jurisdicció social i que no es podran suspendre les altes d’ofici ni els procediment de liquidació de quotes i sancionador. El resultat serà que les empreses hauran d’impugnar els actes administratius davant la jurisdicció contenciosa administrativa i que serà aquest ordre qui, curiosament, acabarà pronunciant-se sobre la naturalesa laboral o no de la prestació de serveis professionals.

Com règim transitori, el procediment d’ofici davant l’ordre jurisdiccional social seguirà sent d’aplicació respecte d’aquelles demanades admeses a tràmit amb anterioritat a l’entrada en vigor de la norma.

  • Discriminació en la selecció: Modificació de l’article 16 de la LISOS per incloure com acte constitutiu d’infracció molt greu també la petició de dades en els processos d’ocupació o en les ofertes d’ocupació que constitueixin una discriminació per raó de salut, edat o expressió de gènere.
  • Inembargabilitat del SMI en la seva quantia anual íntegra: El nou article 27.2 de l’ET incorpora el criteri jurisprudencial fitxat pel Tribunal Suprem en Sentència 1340/2022, de 20 d’octubre.
  • Activitat d’intermediació i xarxa d’informació: El conjunt d’accions destinades a proporcional a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques i facilitat a les entitats que donen ocupació les persones més apropiades als seus requeriments i necessitats des d’un enfocament integral. Inclou activitats de de prospecció i captació d’ofertes d’ocupació, posada en contacte i col·locació, recol·locació i selecció de persones treballadores.

La intermediació en el mercat de treball es farà únicament per mitjà dels serveis públics d’ocupació, les agències de col·locació i aquells altres serveis que reglamentàriament es determini per a o amb les persones treballadores en l’exterior.

  • Agencia Espanyola d’ Ocupació: Es crea en substitució del SEPE i no només atendrà a les persones demandants d’ocupació, sinó també a les persones treballadores en actiu que vulguin millorar la seva posició laboral.

Barcelona, 6 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58