La Disposició final tercera del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions (BOE núm. 65, de 17 de març), modifica l’apartat 6 de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors per millorar la protecció dels menors amb càncer i altres malalties greus, en els següents termes :

  1. Es possibilita la reducció encara que el menor hagi complert la majoria d’edat, i fins que compleixi 23 anys en els supòsits en què el patiment de càncer o malaltia greu hagi estat diagnosticat abans de complir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acreditin els altres requisits establerts.
  1. S’amplia la reducció fins que el fill o persona subjecta a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment tingui 26 anys sempre que, abans dels 23 anys, acredités un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.
  2. La Disposició transitòria cinquena del Reial decret llei permet que la persona treballadora pugui tornar a sol·licitar la reducció de la jornada que ha estat extingida pel compliment dels 23 anys, del fill, persona subjecta a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, sempre que s’acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65 % abans de complir aquesta edat.
  3. S’amplia l’accés a la reducció del progenitor, guardador o acollidor quan s’hagi extingit la parella de fet i quan la persona tingui la condició de víctima de violència de gènere, en ambdós supòsits encara que l’altre no treballi, es podrà sol·licitar sempre que convisqui amb la persona malalta i compleixi la resta dels requisits exigits.

Barcelona, 20 de març de 2023.

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58