El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions (BOE núm. 65, de 17 de març), modifica els articles 247 i 248  de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Amb la modificació de l’article 247 s’equipara el treball a temps parcial amb el treball a temps complet

a l’efecte del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor, ja que es tenen en compte els períodes cotitzats qualsevol que sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun d’ells. Aquesta modificació es complementa amb la supressió de l’apartat 3 de l’article 248, que desapareix en la seva nova redacció.

La millora de les condicions dels treballadors a temps parcial és també la finalitat perseguida amb la modificació de l’article 248, ja que s’aclareix en l’apartat 1 la situació dels treballadors fixos discontinus, que tenen el tractament de treballadors a temps parcial a l’efecte del sistema de la Seguretat Social, per a la determinació de la base reguladora diària de la prestació per incapacitat temporal. A més, la nova redacció de l’apartat 2, relatiu a la integració de períodes sense obligació de cotitzar d’aquests treballadors, elimina la previsió que la base de cotització a tenir en compte per a cobrir aquests períodes hagi de ser, d’entre les aplicables a cada moment, «la corresponent al nombre d’hores contractades en últim terme», la qual cosa incrementa la base reguladora.

Barcelona, 20 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58