El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions (BOE núm. 65, de 17 de març), modifica la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, rubricant-se la secció quinta, “Mecanisme d’ Equitat Intergeneracional (MEI)”.

Amb aquest Reial decret llei es dota de contingut el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) que té per objectiu preservar l’equilibri entre generacions i la sostenibilitat del sistema, i que consisteix en una cotització addicional per jubilació que serà tan a càrrec de l’empresa com del treballador.

Aquest nou mecanisme serà d’ aplicació des de l’1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2050 de la següent manera:

Barcelona, 20 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58