El DOGC núm. 8877, de 17 de març, ha publicat la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en vigor des del 18 de març, destacant en matèria de despesa de personal el següent:

 Increment retributiu per al personal del sector públic de la Generalitat per a l’any 2023 (art. 25)

S’estableix que les retribucions del personal del sector públic, amb efectes d’1 de gener de 2023, no poden experimentar un increment global superior al 2,5% respecte de les vigents el 31 de desembre de 2022, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a llur antiguitat.
També s’aplicaran, si escau, els increments següents respecte a les retribucions vigents el 31 de desembre de 2022, amb efectes des de l’1 de gener de 2023:

a) Increment vinculat a l’evolució de l’índex de preus al consum harmonitzat. Si la suma de l’índex de preus al consum harmonitzat del 2022 i de l’índex de preus al consum harmonitzat avançat del setembre del 2023 és superior al 6%, s’ha d’aplicar un increment retributiu addicional màxim del 0,5%.

b) Increment vinculat a l’evolució del producte interior brut nominal del 2023. Si l’increment del producte interior brut nominal iguala o supera l’estimat pel Govern de l’Estat en el quadre macroeconòmic que acompanya l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per al 2023, s’ha d’aplicar un increment retributiu complementari del 0,5%.

Això s’entén sense perjudici de les adequacions retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi fixen, amb el compliment estricte de la normativa vigent.

Es poden fer aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances col·lectives sempre que no se superi l’increment global de massa salarial establert a la llei

L’article 25.5 estableix que les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel que disposa aquesta llei i no experimenten cap increment respecte de les fixades per al 2022.

Com en anteriors exercicis, no es poden incrementar, en termes globals, respecte a les del 2022 les despeses d’acció social, no es poden atorgar a les persones treballadores ajuts en concepte de fons d’acció social ni tampoc reconèixer percepcions derivades dels sistemes d’ajuts per a menjar.
 Retribucions del personal laboral (art.28)

Per a l’exercici 2023, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal directiu, pot incrementar-se fins als límits establerts per l’art. 25 respecte de la corresponent de 2022, en termes anuals i d’homogeneïtat per ambdós períodes objecte de comparació, tant en quant efectius de personal i antiguitat com en quant al regim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals, i amb exclusió de la despesa d’acció social que no poden tenir cap tipus d’increment.

 Increment retributiu per al personal laboral d’alta direcció per a l’any 2023 (art. 30)

Pel que fa a les retribucions íntegres anuals de caràcter fix poden experimentar un increment del 2,5%, podent incrementant-se amb el 0,5% addicional i el 0,5% complementari en funció de l’IPC Harmonitzat i el PIB nominal, respectivament, amb el llindar màxim establert a la disposició addicional 21a de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que per a l’any 2023 se situa en 120.773,72 euros.

Pel que fa a la retribució variable en funció del compliment d’objectius, aquesta pot experimentar com a màxim l’increment del 2,5%, podent incrementant-se també amb el 0,5% addicional i el 0,5% complementari, en funció de l’IPC Harmonitzat i el PIB nominal, respectivament.

 La contractació de personal en les entitats del sector públic de la Generalitat per al 2023

Article 32. Oferta d’ocupació pública per al 2023
1. En l’exercici del 2023, les ofertes d’ocupació pública i els instruments de gestió similars s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s’estableixin.
2. Correspon al Govern autoritzar l’acumulació de la taxa de reposició entre sectors i col·lectius i la cessió entre les entitats del sector públic, d’acord amb la normativa bàsica aplicable”.

Recordem que la taxa de reposició establerta en la normativa bàsica per als sectors prioritaris és del 120%.

Article 33. Nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici del 2023
1. Les necessitats de personal s’han d’atendre prioritàriament amb personal funcionari de carrera, estatutari i laboral fix existent, utilitzant els sistemes generals i extraordinaris de provisió establerts per la normativa vigent i, si escau, els convenis col·lectius aplicables.
2. En l’exercici del 2023 no es poden nomenar funcionaris interins ni personal estatutari temporal, ni es pot contractar personal laboral temporal, llevat dels casos excepcionals per a cobrir necessitats urgents i inajornables.”

Finalment, cal tenir present el que estableix l’article 33 en el punt 4: “L’incompliment de les obligacions que estableix la normativa laboral sobre contractació temporal de la qual es pugui derivar la condició d’indefinit no fix i el fet d’assignar al personal contractat funcions diferents de les consignades en els contractes poden donar lloc a l’exigència de responsabilitats d’acord amb la normativa vigent.”

Barcelona, 21 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:
FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58