Publicada al BOE núm. 77, de 31 de març de 2023  l’Ordre PCM/ 313/2023, de 30 de març, per la qual es modifica l’Ordre PCM/74/2023, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2023, que ha entrat en vigor el passat 1 d’abril, però amb efectes de l’1 de gener de 2023.

A destacar:

  • Bases màximes i mínimes de cotització al Regim General per contingències comunes per a cada grup de categories professionals:
Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas

Euros/mes

Bases máximas

Euros/mes

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 1.759,50 4.495,50
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 1.459,20 4.495,50
3 Jefes Administrativos y de Taller. 1.269,30 4.495,50
4 Ayudantes no Titulados. 1.260,00 4.495,50
5 Oficiales Administrativos. 1.260,00 4.495,50
6 Subalternos. 1.260,00 4.495,50
7 Auxiliares Administrativos. 1.260,00 4.495,50
8 Oficiales de Primera y Segunda. 42,00 149,85
9 Oficiales de Tercera y Especialistas. 42,00 149,85
10 Peones. 42,00 149,85
11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. 42,00 149,85»

 

  • Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació del que es disposa en aquesta Ordre podran ser ingressades sense recàrrec en els terminis fitxats a la mateixa.
  • El topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional no podrà ser inferior a 1.260€ mensuals.
  • partir de l’1 de gener de 2023, els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional de 29,74€ (excepte els contractes per substitució).
  • S’incrementa el topall mínim per a la determinació de la base de cotització per contingències professionals (de 7,03 a 7,59E/hora treballada), així com per atur, FOGASA i formació professional en els contractes a temps parcial.
  • S’adequa la cotització de les persones treballadores amb contractes per a la formació i l’aprenentatge o amb contractes formatius en alternança quan la base de cotització mensual per contingències comunes no superi la base mínima mensual. La quota única per contingències comunes serà de 61,24€ (51,06€ a càrrec de l’empresari i 10,18€ a càrrec de la persona treballadora); per contingències professionals serà de 7,03€ a càrrec de l’empresari; de 3,88€ la cotització al FOGASA, també a càrrec de l’empresari i per formació professional de 2,15€ (1,90€ a càrrec de l’empresari i 0,25€ a càrrec de la persona treballadora). I les bases per atur seran les mínimes corresponents a les contingències professionals.
Grupo de cotización Categorías profesionales Base mínima por hora

Euros

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 10,60
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 8,79
3 Jefes Administrativos y de Taller. 7,65
4 Ayudantes no Titulados. 7,59
5 Oficiales Administrativos. 7,59
6 Subalternos. 7,59
7 Auxiliares Administrativos. 7,59
8 Oficiales de Primera y Segunda. 7,59
9 Oficiales de Tercera y Especialistas. 7,59
10 Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados. 7,59
11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. 7,59»
  • Import bases mínimes del contracte a temps parcial:

Les diferències de cotització que s’hagin pogut produir per l’aplicació del que es diposa en aqusta ordre podran ser ingressades sense recàrrec fins l’últim dia del segon mes següent a la seva publicació al BOE (31 de maig de 2023).

Barcelona, 3 d’abril de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona