S’INCREMENTA FINS A 0,26 EUROS PER QUILÒMETRE L’IMPORT EXEMPT D’IRPF PER L’ÚS DE VEHICLE PARTICULAR A LA FEINA.

El BOE núm. 169, de 17 de juliol, ha publicat l’Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, per la qual es revisa la  quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació.

En aquesta Ordre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública revisa l’import de la indemnització per ús de vehicle particular, a efectes de les assignacions per despeses de locomoció previstes en la lletra b) de l’article 9.A.2 i la lletra a) de l’article 9.B.1 del Reglament de l’impost sobre la renda de les Persones físiques,  en el sentit d’exceptuar del gravamen en el IRPF les quantitats destinades per les empreses a compensar les despeses de locomoció dels seus empleats quan no s’utilitzi transport públic, quedant  exclosa la quantitat que resulti de multiplicar 0’26 euros pel nombre de quilòmetres recorreguts, més les despeses de peatges i aparcament que es justifiquin.

Barcelona, 19 de juliol de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat