El Butlletí Oficial de l’Estat del 22 de juliol de 2023 ha publicat l’Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, per la qual es regula la situació assimilada a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social de les persones treballadores desplaçades a l’estranger al servei d’empreses que exerceixen les seves activitats en territori espanyol. Aquesta Orde regula l’abast i condicions de la situació assimilada a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social.

S’entén que és persona treballadora desplaçada aquella que sent ocupada a Espanya per una empresa que exerceix les seves activitats en territori espanyol, es enviada a un altre país amb la finalitat de fer un treball assalariat per compte d’aquesta empresa.

La norma aprovada suposa un avenç en la regulació derogant l’obsoleta Ordre de 27 de gener de 1982.

Contempla diversos supòsits de situació assimilada a la d’alta, que són:

  1.   El desplaçament de persones treballadores a un país en el qual no resulti aplicable un instrument internacional en matèria de coordinació dels sistemes de Seguretat Social.
  2.   El desplaçament de persones treballadores a un país en el qual, fins i tot sent aplicable un instrument internacional en matèria de coordinació dels sistemes de Seguretat Social, no quedin incloses dins              del seu àmbit d’aplicació subjectiu, per referir-se aquest únicament a persones nacionals de cadascuna de les parts.
  3.   El desplaçament de persones treballadores a un país en el qual resulti aplicable un instrument internacional en matèria de coordinació dels sistemes de Seguretat Social que prevegi l’aplicació de la                    legislació de Seguretat Social del país d’origen durant aquest desplaçament, una vegada esgotat el període màxim de durada previst per a aquest, incloses les pròrrogues que s’haguessin autoritzat, en              cas que aquestes es contemplin en el respectiu instrument internacional.
  4.   El desplaçament de persones treballadores a un país en el qual, fins i tot sent aplicable un instrument internacional en matèria de coordinació dels sistemes de Seguretat Social, aquest no prevegi la                  figura del desplaçament de treballadors o treballadores per les seves empreses al territori de l’altra part.

S’estableixen els processos a seguir amb major claredat, així com la informació que ha de ser facilitada a la Tresoreria general de la Seguretat Social.

L‘acció protectora corresponent a aquest supòsit comprendrà els subsidis per incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals, naixement i cura de menor, exercici corresponsable de la cura de lactant, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a més de les pensions contributives d’incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes o professionals i la pensió contributiva de jubilació, amb l’extensió i l’abast previstos en la normativa aplicable al règim de la Seguretat Social en el qual estiguessin enquadrats.

L’Ordre entra en vigor el dia primer del quart mes següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, l’1 de novembre de 2023, i estableix un règim transitori:

  •  Les empreses que comptin amb treballadors en la situació de l’article 3.b hauran de comunicar aquest desplaçament a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor.
  • Les empreses que comptin amb persones treballadores desplaçades a l’estranger que, en la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre, es trobin en alguna de les situacions contemplades en els articles 3.c i 3.d podran, previ acord amb les persones afectades, sol·licitar la vinculació voluntària de les mateixes a la Seguretat Social espanyola.
  • La norma no originarà cap dret per a un període anterior a la data de la seva aplicació.

Barcelona, 26 de juliol de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat