S’ha publicat al DOGC núm.9060, de 14 de desembre, el Decret 219/2023, de 12 de desembre, del Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

El decret té per objecte regular el nou registre electrònic  de delegades i delegats de PRL i establir el procediment per comunicar la seva designació.

Es migraran les dades de l’anterior registre (queda derogat el Decret 171/2010, de 16 de novembre).

El nou registre tindrà un funcionament exclusivament electrònic.

La inscripció de la designació pot ser promoguda per :

  • Els mateixos delegats/ades designats.
  • La representació legal dels treballadors.
  • El sindicat al qual pertanyin els designats.
  • L’empresa o entitat a la qual pertanyin les persones designades.

El termini per comunicar-ho al registre és de tres mesos des de la data de designació i s’ha de formalitzar segons formulari normalitzat  que es podrà trobar a canalempresa.gencat.cat o des de la Seu Electrònica de la Generalitat (seu.gencat.cat).

Les inscripcions tenen un termini de vigència de 5 anys llevat que abans de la finalització d’aquest termini s’hagi comunicat la seva renovació.

Barcelona, 14 de desembre de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat