MESURES RELATIVES A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LA VIDA PROFESSIONAL DELS PROGENITORS I ELS CUIDADORS I PER A LA SIMPLIFICACIÓ I MILLORA DEL NIVELL ASSISTENCIAL DE LA PROTECCIÓ PER ATUR

El BOE núm.303, de 20 de desembre de 2023,  ha publicat el  Reial Decret-llei 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny  , relativa a la conciliació de la vida familiar y la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la que es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció d’atur, que aborda diverses modificacions de l’ Estatut dels Treballadors, la Llei General de la Seguretat Social, l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei d’ Infraccions i Sancions a l’ Ordre Social, destacant en aquesta circular només les més rellevants:

  • Permís d’alletament (art. 37.4 de l ‘ET): L’acumulació en jornades completes de l’hora d’absència del treball per tenir cura del lactant fins que compleix 9 mesos, és un dret de la persona treballadora i no resta condicionada a la regulació convencional o a l’acord entre l’empresa i la persona treballadora.
  • Concurrència entre convenis col·lectius (art. 84.3 i 4 de l’ ET): Impuls del legislador a la negociació a nivell autonòmic que tindrà una prioritat aplicativa si resulta més favorable per a les persones treballadores, sense perjudici que es manté la limitació de regular determinades matèries.
  • Revisió del subsidi d’atur: Ampliació del nivell de cobertura, millora dels requisits d’accés i manteniment així com l’accés a itineraris personalitzat d’ocupació per millorar l’ocupabilitat.

El col·lectiu destinatari del subsidi seran les persones aturades que hagin perdut la seva feina o han esgotat la prestació contributiva d’atur, suprimint-se el temps d’espera d’ 1 mes.

S’amplia la cobertura del nivell assistencial en alguns trams d’edat anteriorment exclosos, com són els menors de 45 anys sense responsabilitats familiars i al personal eventual agrari, i es modifica la forma de considerar les responsabilitats familiars no excloent, com fins ara, al sol·licitant pel fet de percebre rendes pròpies superiors al 75% del SMI.

El legislador simplifica la durada del subsidi per esgotament de la prestació contributiva  igualant la seva durada per al subsidi d’esgotament de la prestació amb responsabilitats familiars:

Durada del subsidi per cotitzacions insuficients:

Increment de la quantia que  será igual a los siguientes porcentajes del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento: el 95 por ciento durante los ciento ochenta primeros días, el 90 por ciento desde el día ciento ochenta y uno al día trescientos sesenta, y el 80 por ciento a partir del día trescientos sesenta y uno.

Es manté el subsidi per majors de 52 anys, sense modificar la seva quantia, si bé, cotitza per la contingència de jubilació

Es generalitza la compatibilitat del subsidi amb el treball per comte d’altri, a temps complert o parcial, amb la percepció d’un complement de recolzament a l’ocupació, amb un límit màxim de 180 dies amb l’objectiu d’incentivar la reincorporació a la feina. També és compatible amb les percepcions econòmiques obtingudes per assistència a acciones de formació professional o amb la feina o per realitzar practiques acadèmiques externes que formin part del pla d’estudis

  • Prestació d’atur i naixement i cura del menor: Si durant la situació de naixement s’extingeix el contracte es continuarà percebent la corresponent prestació fins el seu esgotament, passant després a la situació legal d’aturat, no descomptant-se a efectes de determinar la durada de la prestació el temps que hagi estat en aquesta situació.
  • Jornada de treball dels funcionaris públics (art. 47 EBEP): Adopció de mesures de flexibilitat horària per garantir la conciliació dels empleats que tinguin al seu càrrec fills/filles menors de 12 anys, així com per fer front a necessitats de cura de fills majors de 12 o d’ altres familiars o persones amb la que convisquin i que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos.
  • Entrada en vigor: Aquest decret ha entrat en vigor el 21 de desembre de 2023

Barcelona, 21 de desembre de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat