MESURES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL

El BOE núm. 310, de 28 de desembre, ha publicat el Reial Decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes d’Ucraïna i Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, tot destacant les següents novetats:

  1. Pròrroga de la vigència del SMI en el seu import de 2023 fins que se’n fixi quin ha de ser el seu creixement per al 2024.
  2. Revalorització de les pensions contributives del sistema de Seguretat Social i les del Règim Especial de Classes Passives, amb caràcter general, del 3,8% respecte de l’import fixat pel 2023 i es fitxa el topall màxim establert per a la percepció de les pensions públiques en 2024 en 3.175,04 € mensuals o 44.450,56 € anuals.
  3. Les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i jubilació tindran un import de 7.250,60 € anuals.
  4. Els contractes de durada determinada celebrats per a la substitució de persones treballadores que gaudeixen de permisos per naixement i cura d’un menor, exercici corresponsable de la cura d’un/a menor lactant, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, que estan bonificats no perdran l’incentiu de la bonificació quan es transformin en altres contractes que també estiguin incentivats (art. 85 que modifica la lletra c) de l’art. 11 del RD-llei 1/2023).
  5. Bonificació de 115 € mensuals per a la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral, durant la seva vigència i les successives pròrrogues.
  6. Increment de forma automàtica de les bases de cotització i el topall màxim per a l’any 2024 fins a l’aprovació de la LPGE d’aquest any:

a. Les bases mínimes en el mateix percentatge que ho faci el SMI incrementat en un sisè.

b. Les bases màximes i el topall màxim es fixaran aplicant el mateix percentatge previst per la                                   revalorització de les pensions al que es sumarà l’establert en la disposició transitòria                                            trenta-vuitena de LGSS (1,2 punts percentuals).

c. La cotització corresponent al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional serà de 0,70 punts                                        percentuals.

7. Regles de cotització per la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes                      incloses en programes de formació:

a. Pràctiques remunerades: s’aplicaran les quotes úniques mensuals corresponents als                                             contractes de formació en alternança.

b. Pràctiques no remunerades: la cotització consistirà en una quota empresarial de 2,54 euros                                per cada dia de pràctiques (amb un màxim de 57,87 €/mes) per contingències comunes i                                      0,31 euros (amb un màxim de 7,03 €/mes) per contingències professionals.

c. En ambdós casos a les cotitzacions per contingències comunes tindran una reducció del                                      95%.

S’estableix un termini excepcional, que finalitzarà el 31 de març de 2024, per comunicar a la TGSS les altes i baixes a la Seguretat Social corresponent a l’inici o finalització de pràctiques formatives no remunerades que tinguin lloc entre l’1 de gener i el 20 de març.

Barcelona, 28 de desembre de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat