NORMES DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL AL 2024

El BOE núm. 26 , de 30 de gener de 2024, ha  publicat l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2024, que entra en vigor el 31 de gener de 2024.

Amb relació al Règim General cal destacar:

 • Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació del que es disposa en aquesta ordre podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà l’últim dia del mes següent a aquell que la TGSS comuniqui l’actualització de les liquidacions de quotes afectades (disposició transitòria primera).
 • El topall màxim de la base de cotització per a tots els grups professionals serà de 4.720,50 euros mensuals i el mínim no podrà ser inferior a 1.260€ mensuals.
 • Els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional de 29,74 euros a la seva finalització (article 26), excepte els contractes per substitució, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes per a la formació en alternança.
 • Per al mecanisme d’equitat intergeneracional, s’aplica un tipus del 0,7% (0,58% correspon a l’empresa i 0,12% a la persona treballadora).
 • La cotització en els contractes per a la formació i l’aprenentatge i en els contractes formatius en alternança serà: Quota única mensual de 61,24 euros per contingències comunes (51,06 euros a càrrec de l’empresa i 10,18 euros a càrrec de la persona treballadora) i de 7,03 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresa, dels que 3,64 corresponen a incapacitat temporal i 3,39 a invalidesa, mort i supervivència.

Per atur la base de cotització serà la base mínima corresponent a les contingències per AT i MP , per  FOGASA serà quota mensual de 3,88 euros a càrrec de l’empresa i per formació professional una quota mensual de 2,15 euros (1,90 euros a càrrec de l’empresa i 0,25 euros a càrrec persona treballadora)

A l’excés de base de cotització per sobre la base mínima se li apliquen els tipus generals de cotització. IMP-P-001

 • Cotització en les pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en els programes de formació:
  • En el supòsit de les pràctiques formatives remunerades (DA 52ena LGSS) i les pràctiques no laborals en empreses, s’aplicaran les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança i amb exclusió de les quotes corresponents a l’atur, FOGASA i formació professional.
  • En el supòsit de pràctiques formatives no remunerades (DA 52ena LGSS), la cotització consistirà en una quota empresarial per cada dia de pràctiques de 2,54 euros per contingències comunes i de 0,31 euros per contingències professionals, no podent-se superar la quota màxima mensual de 57,87 euros i 7,03 euros per contingències comunes i professionals respectivament.
  • L’any 2024 i per als dos tipus de pràctiques, a les quotes per contingències comunes els serà d’aplicació la reducció del 95% establerta a la DA 52ena de la LGSS.
  • Les pràctiques formatives, tant les remunerades com les no remunerades, queden excloses de la cotització finalista per al mecanisme d’equitat intergeneracional.
 • La cotització al Règim General per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:

 • Pel que fa als tipus de cotització, es mantenen els mateixos tipus aplicables que al 2023.
 • La quota empresarial per contingències comunes es podrà reduir un 75% durant la situació d’incapacitat temporal de les persones treballadores que hagin complert els 62 anys.
 • L’Ordre regula també els següents supòsits de cotització: a) En cas d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural, naixement i cura del menor i l’exercici corresponsable de la cura del lactant; b) En cas de suspensió i reducció de jornada; c) En cas d’abonament de salaris amb efectes retroactius: d) Per percepcions corresponents a vacances meritades i no gaudides; e) Pels salaris de tramitació; f) Per a supòsits especials d’incapacitat temporal; g) En supòsit de guarda legal o cura directa d’un familiar; i h) En la situació de pluriocupació.
 • Cotització en els supòsits de guarda legal o cura directa d’un familiar: Els empleats públics, igual que la resta de persones treballadores, que realitzin una jornada reduïda amb disminució proporcional de les seves retribucions, la cotització es realitzarà en funció de les retribucions que percebin, sense que en cap cas la base de cotització pugui ser inferior a la quantitat resultant de multiplicar les hores realment treballades en el mes per les bases mínimes horàries següents:
  • Grup de cotització 1 10,60 euros
  • Grup de cotització 2    8,79 euros
  • Grup de cotització 3   7,65 euros
  • Resta grups de cotització (4 a l’11)   7,59 euros
 • Cotització dels empleats públics enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social: La base de cotització per totes les contingències dels empleats públics enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social als qui hagués estat aplicable el que s’estableix en la disposició addicional setena del Reial decret llei 8/2010, de 20 maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, mentre romangui la seva relació laboral o de servei, serà coincident amb l’haguda el mes de desembre de 2010, tret que per raó de les retribucions que percebin pogués correspondre una de raó major quantia, i en aquest cas serà aquesta per la qual s’efectuarà la cotització mensual. A l’efecte de l’indicat en el paràgraf anterior, de la base de cotització corresponent al mes de desembre de 2010 es deduiran, si és el cas, els imports dels conceptes retributius que tinguin una periodicitat en la seva meritació superior a la mensual o que no tinguin caràcter periòdic i que haguessin integrat aquesta base sense haver estat objecte de prorrateig.
 • Mentre no s’aprovi el salari mínim interprofessional per a l’any 2024, les bases mínimes de cotització de tots els grups professionals previstes en l’Ordre tenen caràcter provisional.

Barcelona, 31 de gener de 2024

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat