INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DEL SISCAT VINCULAT A L’EVOLUCIÓ DEL PIB

La Disposició Addicional segona del III conveni col·lectiu de la sanitat concertada va establir el següent increment retributiu per a l’any 2023, amb efectes 1 de gener de 2023,:

  1. quart paràgraf. A més, si l’increment del PIB nominal de 2023 fos igual o superior a l’estimat en el quadre macroeconòmic que acompanya a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, s’aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%. Aquest possible increment retributiu complementari de l’any 2023, de caràcter consolidable, tindrà efectes des de l’1 de gener de 2023.

En el mateix sentit a l’article 25.2 b) de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, està previst un increment retributiu complementari del 0,5% vinculat al PIB nominal pel personal del sector públic de la Generalitat (entitats de dret públic, consorcis, societats mercantils amb participació de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat).

L’Institut Nacional d’Estadística ha certificat que el creixement del PIB nominal l’any 2023 ha estat d’un 8,6 %, per tant, superior al 6% previst en el quadre macroeconòmic que va acompanyar la LPGE. Consegüentment, el Consell de Ministres en data 7 de febrer ha acordat aprovar l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a l’article 19.Dos.2.b) LPGE (norma bàsica) i ja ha dictat les instruccions per al pagament d’aquest increment del 0,5% al personal del Sector Públic Estatal (BOE. Núm. 34, de 8 de febrer).

Així doncs, l’increment retributiu del personal afectat pel conveni SISCAT per a l’any 2023 serà finalment, respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, d’un 3,5%  (= 2,5% + 0,5% vinculat al IPCH + 0,5% vinculat al PIB).

Per a fer efectiu el pagament i de l’increment i dels endarreriments cal esperar que CatSalut aprovi unes tarifes suficients per fer front a l’increment de la despesa de personal i la Comissió Paritària del Conveni confeccioni les noves taules salarials.

Barcelona, 8 de febrer de 2024

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat