INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC VINCULAT A L’EVOLUCIÓ DEL PIB

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2023, va preveure un augment del 0,5% de les retribucions del personal del sector públic, amb efectes d’1 de gener de 2023, vinculat a l’evolució del PIB anual. Aquest increment, consolidable,  és complementari al del 2,5% fix i a l’addicional del 0,5% vinculat a l’evolució del IPCH i afecta a totes les administracions -estatal, autonòmica i local- i als seus respectius sectors públics.

En el mateix sentit l’article 25.2 b) de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, preveu un increment retributiu complementari del 0,5% vinculat al PIB nominal pel personal del sector públic de la Generalitat.

Les normes sobre despeses de personal de la LPGC  s’apliquen a: Administració de la Generalitat, Servei Català de la Salut, Consell de Treball Econòmic i Social, Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Autoritat Catalana de la Competència. Consell Audiovisual de Catalunya, organismes autònoms, entitats de dret públic, consorcis , societats mercantils amb participació de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat i universitats.

L’Institut Nacional d’Estadística ha certificat que el creixement del PIB nominal l’any 2023 ha estat d’un 8,6 %, per tant, superior al 6% previst en el quadre macroeconòmic que va acompanyar la LPGE. Consegüentment, el Consell de Ministres en data 7 de febrer ha acordat aprovar l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a l’article 19. Dos.2.b) LPGE (norma bàsica) i també ha dictat les instruccions per al pagament d’aquest increment del 0,5% al personal del Sector Públic Estatal (BOE. núm. 34, de 8 de febrer).

Així doncs, l’increment retributiu del personal del sector públic per a l’any 2023 serà finalment, respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, d’un 3,5% (= 2,5% + 0,5% vinculat al IPCH + 0,5% vinculat al PIB).

Barcelona, 8 de febrer de 2024.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat