ADVOCADA

LLICENCIADA EN DRET PER LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. POSTGRAU EN SEGURETAT SOCIAL, CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES PER LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT DE CASTELLA LA MANXA

Té amplis coneixements del Dret Laboral vigent, així com de la normativa de Funció Pública. Coneixement específic de les normes aplicables tant al sector públic (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei de Incompatibilitats, etc.) com en el sector sanitari (Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, Estatut Marc del Personal Estatutari i Convenis Col·lectius, etc.).

Experiència en assessorament, processos de reestructuració i reordenació en la empresa, negociació col·lectiva, actuacions davant l’ Inspecció de Treball i el Departament de Treball de la Generalitat, litigació davant de la jurisdicció social i en qüestions de Funció Pública davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Àmplia experiència específica en l’àmbit del sector sanitari (ICS, SISCAT, sanitat privada, etc.).

Especialitats:

  • Dret Laboral
  • Seguretat Social
  • Dret de la Funció Pública