Lea noticia completa aquí

CIRCULAR
L’INTERÈS LEGAL DEL DINER, EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I L’IPREM DURANT
L’ANY 2022
La disposició addicional quaranta-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2022, estableix:
• Interès legal del diner: 3,00 per cent.
• Interès de mora (Llei General Tributària i Llei General de Subvencions): 3,75 per cent.
I la disposició addicional centèsima primera de la Llei 22/2021, de 28 de desembre de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, estableix l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM), que tindrà les següents quanties durant 2022:
a) L’IPREM diari, 19,30 euros.
b) L’IPREM mensual, 579,02 euros.
c) L’IPREM anual, 6.948,24 euros.
d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per
la referència a l’IPREM en aplicació del que s’estableix en el Reial Decret llei 3/2004, de 25 de
juny, la quantia anual de l’IPREM serà de 8.106,28 euros quan les corresponents normes es
refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, tret que expressament
excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 euros.
La Disposició addicional setena del Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reforma laboral, ha prorrogat la vigència del Reial Decret 817/2021, de 28 de
setembre, que va establir el SMI en la quantia de nou cents seixanta cinc euros (965 €), fins que
s’arribi a un acord en el marc del diàleg social.
Barcelona, 30 de desembre de 2021