CIRCULAR AMPLIACIÓ DRET REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE MENOR AMB MALALTIA GREU. DESEMBRE 2021

La disposició final vint-i-cinquena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2022, dona una nova redacció a l’article 37.6 de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors.

S’amplia el dret de reducció de jornada del progenitor, guardador amb fins d’adopció o acollidor
permanent per a la cura del menor al seu càrrec afectat per càncer o per qualsevol altra malaltia
greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada que requereixi la necessitat de la seva
cura directa, contínua i permanent fins que el fill o persona que hagués estat objecte
d’acolliment permanent o de guarda amb fins d’adopció compleixi els vint-i-tres anys (abans
divuit anys).

En conseqüència, el fet de complir els divuit anys no serà causa d’extinció de la reducció de la
jornada, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent i es podrà mantenir la
reducció fins a que compleixi l’edat de 23 anys. També s’afegeix com a novetat que en els
supòsits de separació o divorci, el dret serà reconegut al progenitor, guardador o acollidor amb
qui convisqui la persona malalta i que quan la persona malalta contregui matrimoni o
constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet,
sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari.

Barcelona, 30 de desembre de 2021

Puede leer esta circular en pdf aquí