CIRCULAR. LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL A LA REFORMA LABORAL. DESEMBRE 2021

Potser l’element més destacable de la reforma laboral que entrarà en vigor demà, excepte dels
articles que tractarem en aquesta circular quina entrada en vigor es posposa 3 mesos fins el 30
de març de 2022, és la nova regulació dels contractes de treball formatius, temporals i fixos
discontinus.

La reforma recupera la fórmula tradicional en el nostre dret laboral que els contractes de treball
es presumeixen celebrats per temps indefinit i, en conseqüència, es redueixen les modalitats de
contractació temporal disponibles per les empreses.

Pel que fa a les entitats del sector públic la Disposició addicional quarta del reial decret llei
estableix el règim aplicable al seu personal laboral: 1) es poden celebrar contractes indefinits
quan resultin essencials per al compliment de les seves finalitat prèvia autorització expressa. 2)
també es podran subscriure contractes de substitució per cobrir temporalment llocs de treball
fins que finalitzi el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva (no aplica el límit de tres
mesos).

Puede leer la circular completa aquí