IRCULAR LA REFORMA LABORAL I ELS EMPLEATS PÚBLICS. GENER 2022

El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgent per a la reforma laboral, contempla algunes especificitats que només afecten a les entitats del sector públic i el seu personal.

  • Es suprimeix l’aplicació de l’acomiadament objectiu , individual i col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques organitzatives i de producció mitjançant la derogació de la Disposició Addicional setzena de l’Estatut dels Treballadors (Disposició derogatòria única. 2).
  • El contracte de substitució per cobrir temporalment un lloc de treball durant un procés de selecció no té el topall de tres mesos, la seva durada es pot estendre fins que finalitzi el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva (Disposició addicional quarta Paràgraf.
  • Les entitats que integren el sector públic poden subscriure contractes de durada determinada estrictament associats a l’execució del Pla de Recuperació. Transformació i Resiliència només pel temps necessari per a l’execució dels projectes (Disposició addicional cinquena paràgraf)
  • També poden celebrar contractes de durada determinada per a l’execució de (programes de caràcter temporal finançats amb fons de la UE /Disposició addicional cinquena 2on. Paràgraf).

Barcelona, 3 de gener de 2022.

Puede leer esta circular en pdf aquí.