CIRCULAR MESURES PER REDUÏR LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA. DESEMBRE 2021

El BOE núm. 312, de 29 de desembre, publica la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aquesta llei entrarà en vigor
el 30 de desembre, però les previsions del seu article 1 que modifica la regulació dels funcionaris
interins a l’EBEP només tindrà efectes amb el personal nomenat o contractat amb posterioritat
a l’entrada en vigor de la norma.

Destacar que s’estén l’àmbit d’aplicació dels processos d’estabilització a les societats
mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis
del sector públic, sense perjudici de l’adequació, en el seu cas, a la seva normativa específica
(Disposició addicional setena).

Llegir la circular completa aquí