El BOE núm. 51, d’1 de març, ha publicat la  Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’Ocupació, que ha entrat en vigor avui.

La Disposició addicional novena  de la llei estableix que les entitats sense afany de lucre podran realitzar contractes de treball vinculats a programes de polítiques actives d’ocupació amb les persones que participin en aquests programes .

Aquests contractes vinculats no podran tenir una durada superior a 12 mesos.

Amb caràcter excepcional, i amb efectes fins a 31 de desembre de 2024, es podran realitzar aquests contractes amb personal tècnic necessari per a l’execució dels programes de polítiques actives d’ocupació

Segons l’article 50 de la llei tenen la consideració de col·lectius vulnerables d’atenció prioritària per a la política d’ocupació els següents persones:

 • Joves amb baixa qualificació.
 • Aturats de llarga durada.
 • Amb discapacitat i amb discapacitat intel·lectual límit.
 • Amb trastorns de l’espectre autista.
 • LGTBI (en particular trans).
 • Majors de 45 anys.
 • Migrants.
 • Beneficiàries i sol·licitants de protecció internacional.
 • Víctimes de la tracta d’éssers humans.
 • Dones amb baixa qualificació
 • Víctimes de violència de gènere i els seus descendents en primer grau
 • En situació d’exclusió social.
 • De l’ètnia gitana o d’altres grups ètnics o religiosos.
 • Treballadors/es provinents de sectors en reestructuració.
 • Drogodependents i afectats per altres addiccions.
 • Víctimes de terrorisme.
 • Adultes amb menors de 16 anys o majors dependentes a l seu càrrec, especialment si constitueixen famílies monoparentals o monomarentals.
 • D’altres col·lectius amb especial vulnerabilitat.

 

Barcelona, 2 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58