La Disposició Final tercera de la Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, publicada avui 1 de març, al BOE núm. 51, modifica el text refós de la Llei de la Seguretat Social, introduint com a situacions especials determinants d’incapacitat temporal per contingències comunes :

  1. La menstruació incapacitant secundària.
  2. La deguda a la interrupció de l’embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball.
  3. La gestació de la dona treballadora des del primer dia de la trenta-novena setmana.

Els processos per baixes mèdiques per menstruació incapacitant secundària no tindran la consideració de recaiguda. Cada procés es considerarà nou sense computar als efectes del període màxim de durada de la situació d’IT.

En la situació especial d’IT per menstruació incapacitant secundària, el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del dia de la baixa en el treball.

En la situació especial d’IT per interrupció de l’embaràs i en la de gestació des dels dia primer de la setmana 39ª, el subsidi s’abonarà també a càrrec de la Seguretat Social des del dia següent al de la baixa i l’empresa haurà d’abonar el salari íntegre del dia de la baixa.

En el cas de la situació especial d’IT a partir de la 39ª setmana, el subsidi s’abona des de que s’iniciï la baixa laboral fins a la data del part, llevat que amb anterioritat la treballadora hagi iniciat una situació de risc  durant l’embaràs, supòsit en el qual continuarà percebent la prestació corresponent a aquesta situació de risc mentre es mantingui

Aquestes disposicions entraran en vigor al cap de tres mesos de la publicació de  la llei orgànica, és a dir, l’1 de  juny de 2023.

Barcelona, 1 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58