La Disposició final catorzena de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI  (BOE núm. 51, d’1 de març) ha introduït diverses modificacions a l’Estatut dels Treballadors per introduir la clàusula de no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat sexual i característiques sexuals.

La introducció de l’esmentada clàusula es concreta en la modificació de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 4 i a l’apartat 1 de l’article 17 en els quals es substitueix l’expressió “orientació o condició sexual” per “orientació i identitat sexual, expressió de gènere, característiques sexuals”.

S’afegeix a l’apartat 1 de l’article 17 un nou paràgraf:

“L’incompliment de l’obligació de prendre mesures de protecció enfront de la discriminació i la violència dirigida a les persones LGTBI a que es refereix l’article 62.3 de la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI donarà lloc a l’assumpció de responsabilitat de les persones ocupadores en els termes de l’article 62.2 de la mateixa norma.”

En diferents articles s’ha suprimit l’expressió “violències sexuals” : art. 37.8; art. 40.4; art. 45.1.n) ; art.49.1.m); art.53.4.b); i art. 55.5.b).

Així mateix, s’ha suprimit l’opció que donava l’apartat 4 de l’article 40 últim paràgraf, a la persona treballadora víctima de la violència de gènere o víctima del terrorisme, d’extingir el contracte amb una indemnització de 20 dies per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats.

Per últim, s’inclou un nou paràgraf final a l’apartat 4 de l’article 48 que regula la suspensió del contracte per naixement, especificant el terme mare biològica inclou també a les persones trans gestants:

 

“Als efectes del que es disposa en aquest apartat, el terme mare biològica inclou també a les persones trans gestants”

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58