El BOE núm.  51, d’1 de març, publica la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir el 2 de març. La finalitat de la llei és garantir i promoure el dret a la igualtat real i efectiva de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i regula els drets i deures de les persones físiques i jurídiques, tant públiques com privades. La norma defineix que s’entén per:

  • Discriminació directa: quan es fa un tractament menys favorable per raó d’orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals.
  • Discriminació indirecta: quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres pot ocasionar un desavantatge per les raons exposades en el punt anterior.
  • Discriminació múltiple: quan la discriminació es produeix, de manera simultània o consecutiva, per dues o més causes previstes a la llei.
  • Discriminació interseccional: quan concorren o interactuen diverses causes generant una forma específica de discriminació.
  • Discriminació per associació: quan una persona a causa de la seva relació amb una altra que és discriminada, és objecte de tracte discriminatori.
  • Discriminació per error: la que es funda en una apreciació incorrecta de les característiques de la persona o persones discriminades.
  • Assetjament discriminatori: qualsevol conducta realitzada per raó d’alguna de les causes de discriminació previstes a la llei, amb l’objectiu o conseqüència d’atemptar contra la dignitat d’una persona o grup en el qual s’integra i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

La Secció 3ª de la llei estableix les mesures en l’àmbit laboral. En particular l’article 15 regula les obligacions empresarials (pendent de desenvolupament reglamentari) :

Les empreses de més de cinquanta persones treballadores hauran de comptar, en el termini de dotze mesos, a partir de l’entrada en vigor de la present llei (2-3-2024) amb un conjunt planificat de mesures i recursos per assolir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI. Per això, les mesures seran pactades a través de la negociació col·lectiva ui acordades amb la representació legal de les persones treballadores.

La llei preveu un règim sancionador amb multes que poden anar des de 200 fins a 150.000 € i mesures accessòries com las de prohibició de contractar amb l’administració, els seus organismes autònoms o ens públics per un període de fins a tres anys, el tancament de l’establiment pel mateix període de fins a tres anys quan l’infractor sigui el responsable, la prohibició d’accedir a ajudes públiques o la denegació, supressió, cancel·lació o suspensió, total o parcial, de subvencions.

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58