• La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i la realització de pràctiques acadèmiques externes determinaran la inclusió en el sistema de SS.
  • Aquestes pràctiques comprenen les realitzades per alumnes universitaris de grau o postgraus i per alumnes de formació professional.
  • Aquestes persones quedaran compreses com assimilades a treballadors per compte aliè en el RGSS, excepte la formació a bord de vaixell que la inclusió serà al RESS dels treballadors del mar.
  • L’acció protectora no comprendrà la protecció d’atur, la cobertura de Fons de Garantia Salarial ni per Formació Professional. Si les pràctiques no són remunerades s’exclou també la protecció d’iIncapacitat temporal derivada de contingències comunes.
  • Regles en ordre al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social:

a) Si les pràctiques són remunerades, correspondrà a l’entitat o organisme que financi el programa de formació qui assumirà, a aquests efectes, la condició d’empresari. Si el programa està cofinançat per dos o més entitats, tindrà la condició d’empresari aquell al qui correspongui fer efectiva la contraprestació econòmica. Les altres i baixes es practicaran de conformitat amb la normativa general;

b) Quan les pràctiques no siguin remunerades, el compliment de les obligacions correspondrà a l’empresa o institució en la qual es desenvolupin, excepte que al conveni o acord de cooperació que, al seu cas, es subscrigui per a la seva realització es disposi que aquestes obligacions corresponguin al centre de formació responsable de l’oferta formativa.

  • En qualsevol dels casos, la cotització ha d’ajustar-se a les previsions contingudes en la pròpia disposició addicional amb les següents particularitats:

a) S’exclou la cotització finalista del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional;

b) Una única reducció del 95% a les quotes per contingències comunes;

c) L’entitat que assumeixi la condició d’empresa a efectes de les obligacions de SS, adquireix la condició de subjecte obligat i responsable de l’ingrés de les quotes;

  1. d) La cotització en el supòsit de pràctiques formatives remunerades s’efectuarà aplicant les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança, establertes a la Llei de Pressupostos Generals de l’ Estat, i la base de cotització mensual aplicable a efectes de prestacions serà la base mínima vigent en cada moment segon el grup de cotització;
  2. e) La cotització en el supòsit de pràctiques formatives no remunerades consistirà en una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comú i professional. I la base de cotització mensual a efectes de prestacions serà el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent respecte del grup de cotització 8, pel número de dies de pràctiques realitzades en el més natural amb el límit de l’import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització. El termini reglamentari d’ingrés de les quotes serà fins al penúltim dia natural del mes següent del trimestre vençut
  • Les persones que, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta disposició, s’haguessin trobat en la situació indicada en aquesta, podran subscriure un conveni especial, per una única vegada, en el termini i condicions que fixi el Ministeri d’ Inclusió, SS i Migracions, que els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització fins a un termini de dos anys.
  • Les Administracions Públiques han de portar a terme plans específics per a l’ erradicació del frau a la SS associat a les pràctiques formatives que amaguen llocs de treball
  • En un termini de tres mesos, a computar des de l’1 d’abril de 2023, es crearà un Observatori per a l’anàlisi i seguiment de l’aplicació aquesta disposició i l’efectivitat de les mesures adoptades. L’observatori estarà integrat per representants de diferents ministeris i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Barcelona, 20 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58