El precepte estableix:

  • Aquesta plaça vinculada es considerarà, a tots els efectes, com un sol lloc de treball.
    • El govern d’Espanya, a proposta dels ministeris de Sanitat i d’Universitats, dictarà un reial decret que determinarà:
    • L’exercici de les competències sobre situacions administratives. Les situacions administratives dels funcionaris de carrera segons l’EBEP són: servei actiu, serveis especials, servei en altres administracions públiques, excedència, suspensió de funcions.
  • El règim disciplinari.
  • A proposta dels dos ministeris citats i del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública s’establirà
    • El sistema de retribucions aplicable a aquest personal.

Aquest personal dels cossos docents els serà d’aplicació l’article 105 de la Llei General de Sanitat que ha quedat modificat per la Disposició final segona de la Llei Orgànica del Sistema Universitari, per l’esmentat article 70 de la LOSU i altres articles de la llei orgànica que els siguin d’aplicació.

Barcelona, 24 de març de 2023.

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a: FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58