Al BOE núm. 70, de 23 de març de 2023, ha publicat la Llei orgànica 2/2023, del sistema universitari , amb l’objectiu de regular el sistema universitari, així com dels mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre les Administracions Públiques amb competència en aquesta matèria, destacant aquí les principal novetats:

1.-Internacionalització del sistema universitari:

 • El Govern, les CCAA i les Universitats elaboraran estratègies per internacionalitzar el sistema, reforçant aliances universitàries i impulsant títols compartits.
 • En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior també es regula com prioritat la mobilitat internacional dels estudiants i del personal docent i investigador.
 • S’agilitzen els visats per a estudis per atraure talent i, al finalitzar els estudis universitaris de grau, màster o postgrau, es podrà optar a un visat de dos anys per fer practiques o treballar.
 • Igual que fa la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, la LOSU crea la figura del Professor Distingit per atreure professorat de prestigi acadèmic i investigador, tant nacional com estranger.

2.-Regim econòmic i financer:

 • Autonomia econòmica en el marc de la suficiència financera: Compromís de destinar una despesa mínima de l’ 1% del PIB al sistema universitari.
 • Establiment d’un topall de les taxes universitàries: Sent el principi rector el manteniment o la baixada progressiva de les mateixes.

3.-Personal docent i investigador:

 • Objectiu: Situar la temporalitat del personal docent en el 8 per 100.
 • Selecció del personal, excepte professor visitant, via convocatòria pública i observança dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Avaluació qualitativa i quantitativa i com novetat als concursos públics la Universitat estarà en minoria a l’òrgan de selecció i els membres seran triats per sorteig.
 • Tipus de figures de professorat de cossos docents i professorat laboral:

Professorat cossos docents: Personal funcionari de carrera amb plena capacitat docent i investigadora: Catedràtic/ques i professor/a titular.

Professorat laboral : Novetats a destacar que es recullen a la Llei sense perjudici de la regulació continguda a l’ ET:

Professor associat (art. 79): aportarà els seus coneixements en les matèries en les que la seva experiència professional resulti rellevant, establint un màxim de 120 hores lectives en docència i no podrà realitat tasques de gestió i coordinació. El vincle amb la Universitat serà indefinit i es podrà beneficiar del reconeixement dels triennis.

Professor substitut (art. 80) : S’incorpora aquesta figura per substituir al professorat que suspengui temporalment els seus serveis amb dret a reserva del lloc de treball i la seva activitat docent  «no podrá superar la asignada a la profesora o profesor sustituidos, ni podrá extenderse a actividades universitarias de otra naturaleza».

Professor amb contracte d’obra i servei per al desenvolupament de projectes de investigació científics o tècnics conforme a la Llei de la ciència, la tecnologia i la innocació.

 • Carrera acadèmica més predecible, curta i estable pel personal docent i investigador amb tres etapes enlloc de quatre i via convocatòria pública:

-Accés: Ajudant. Es suprimeix l’acreditació i té una durada de 6 anys

-Estabilització: Titular d’universitat o permanent laboral  amb acreditació.

-Promoció : Catedràtic.

4.- Universitat per a totes les edats: Per donar resposta a les necessitats competencials de l’edat adulta i del canvi demogràfic, es determina com funció bàsica la formació al llarg de la vida amb l’establiment de títol propis mitjançant diverses modalitats (microcredencials, micromòduls i altres títol de curta durada, art. 7.5).

5.- Drets bàsics de la comunitat universitària:

 • S’haurà de comptar amb plans d’igualtat, mesures per eliminar la bretxa salarial i protocols davant tot tipus d’assetjament.
 • Obligatorietat de les Unitats d’Igualtat i de Diversitat i cal garantit la paritat dones i homes a tots els òrgans i comissions.
 • Aplicació d’accions positives a les convocatòries i concursos de selecció de personal.
 • Els col·legis majors en els campus universitaris públics hauran de ser mixtes.
 • El dret a l’atur acadèmic: La paralització total o parcial de les activitats docents amb respecte al dret a l’educació de tots els estudiants.
 • Política activa de diversitat de beques i ajudes a l’estudiantat

 

Barcelona, 27 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a: FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58