l BOE núm. 154, de 29 de juny de 2023, publica el Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de recolzament a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea. Les disposicions d’aquesta norma en la matèria de conciliació de la vida familiar i la vida professional entraran en vigor el dia 30 de juny de 2023. Mitjançant aquest Decret Llei es transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors, efectuant-se modificacions en la Llei de l’Estatut dels Treballadors i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

I. Drets laborals. No discriminació.

 • Es modifica la lletra c) de l’article 4. 2 ET especificant que el tracte desfavorable dispensat a homes o dones per l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat en la vida familiar es constitutiu de            discriminació.

II. Ampliació de l’adaptació de jornada.

 • Es modifica l’apartat 8 de l’article 34 ET incrementant l’àmbit del dret a l’adaptació de la jornada a les persones amb què tinguin necessitats de cura de fills/es majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballador, així com d’altres persones dependents quan convisquin en el mateix domicili i que per raons d’edat, accident o malaltia no poden valdre’s per si mateixos.

III. Descans setmanal, festes i permisos.

 • Es modifiquen les lletres a) i b) i s’afegeix una nova lletra bis b) a l’apartat 3 de l’article 37 ET, equiparant a efectes de permís el registre de la parella de fet al matrimoni.
 • Es separa el permís per defunció que passa a estar regulat a la nova lletra bis b) i continua sent de dos dies (aclarint que també s’inclou la defunció del cònjuge i de la parella de fet), del permís per accident o per malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que s’amplia fins a 5 dies incloent-hi als familiars consanguinis de la parella de fet i qualsevol altra persona que convisqui en el mateix domicili de la persona treballadora i requereixi la seva cura.
 • Es modifica l’apartat 4 de l’article 37 ET, en el sentit que les raons que pot donar l’empresa per denegar la reducció de jornada en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment quan dues persones de la mateixa empresa volen exercir el seu dret, han de ser objectives i degudament motivades per escrit. En aquest cas l’empresa té l’obligació d’oferir un pla alternatiu perquè les dues persones puguin gaudir d’aquesta mesura de conciliació.
 • Es modifica l’apartat 6 de l’article 37 ET, incloent-hi expressament al cònjuge, a la parella de fet i als familiars consanguinis de la parella de fet en la relació de subjectes que donen dret a gaudir de la reducció de jornada per cura de familiar. Així mateix,  a la limitació per part de l’empresari quan dos treballadors de la mateixa empresa volen gaudir simultàniament de la reducció pel mateix subjecte causant  ha d’estar fonamentada en causes objectives de funcionament, degudament motivades per escrit, i com en el cas anterior l’empresa ha d’oferir un pla alternatiu.
 • S’afegeix un nou apartat 9 a l’article 37 ET, per permetre a les persones treballadores absentar-se del lloc de treball per raons justificades d’urgència familiar (s’inclouen les persones convivents) que requereixin la presència immediata. Seran retribuïdes les hores de permís equivalents a quatre dies a l’any.

IV. Excedències.

 • Es modifica l’apartat 3 de l’article 46 ET ampliant l’àmbit subjectiu de les persones que donen dret a una excedència per tenir cura de familiars incloent a la relació als familiars consanguinis de la parella de fet.

V. Suspensió amb reserva del lloc de treball.

 • Es modifica l’apartat 6 de l’article 48 ET, permetent gaudir acumuladament quan només hi ha un/a progenitor/a les ampliacions de dues setmanes de les suspensions de contractes en el supòsit de discapacitat del fill o de la filla, que correspondrien a dos persones progenitores a la família.
 • S’incorpora un nou article 48 bis ET, introduint un permís parental específic de fins a vuit setmanes, no retribuït i no transferible, amb possibilitat de gaudiment flexible, per tenir cura dels fills o filles, o dels nens o nenes acollits per més d’un any, fins a l’edat de 8 anys. La persona treballadora ha de comunicar la data d’inici i la durada amb una antelació de 10 dies. Si dues o més persones treballadores generen aquest permís pel mateix subjecte causant en cas que el seu gaudiment alteri seriosament el funcionament de l’empresa, aquesta pot ajornar la concessió del permís per un temps raonable, justificant-ho per escrit i després d’haver ofert una alternativa.

VI. Acomiadaments, discriminació i nul·litat.

 • Es modifiquen els articles 53.4 i 55.5 ET i l’article 129 de la LRJS, recollint el gaudiment de tots els drets de conciliació, incloent expressament els nous, entre les causes de nul·litat de l’acomiadament.

Barcelona, 29 de juny de 2023

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta directiva us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat