El BOE núm. 159, de 5 de juliol, publica l’Ordre SNS/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta Ordre ha fet efectes des del mateix moment de la seva publicació.

A més del cessament de de l’ús obligatori de les mascaretes a les farmàcies, centres de salut i residències que continuava vigent, amb la recomanació de protegir a la població vulnerable, la declaració de la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha suposat el cessament en l’aplicació de la pràctica totalitat de les mesures contemplades a la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 , en els capítols II, III, IV, V (excepte l’article 27 sobre protecció de dades de caràcter personal), VI i VII i la Disposició addicional cinquena sobre la gestió de la prestació farmacèutica.

En els centres de treball, sense perjudici de les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de riscs laborals, han quedat sense efecte les mesures contemplades a l’article 7 de l’esmentada Llei 2/2021, a saber:

a. L’adopció de mesures de ventilació neteja i desinfecció adequades.

b. La posada a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, gels hidroalcohòlics o desinfectants.

c. L’adaptació de les condicions de treball de manera que es garantís el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal d’1’5 metres i si no era possible proporcionar equips de protecció adequats al nivell de risc.

d. Evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadores com clients o usuàries.

e. Potenciar l’ús del teletreball.

També desapareix la prohibició d’anar a la feina als treballadors amb simptomatologia compatible amb la COVID.

Així mateix, han deixat d’estar vigents els mandats a l’administració sanitària respecte des centres, serveis i establiments sanitaris (art. 8) i a l’administració competent en matèria de serveis socials respecte dels centres de caràcter residencial i centres de dia (art. 10).

Per últim, el règim sancionador específic previst al Capítol VII (ari. 31) també cessa en la seva aplicació.

RECOMANACIONS: Respecte a l’ús de les mascaretes la recomanació del govern d’Espanya és la següent :

1. En els centres sanitaris: que per ser àmbits d’especial vulnerabilitat es reforci l’ús de les mascaretes:

– Per les persones simptomàtiques quan estan en espais compatits.

– Pels professionals que atenen a casos simptomàtics.

– Per les persones que treballen a UCI o en unitats amb pacients vulnerables.

– A les urgències hospitalàries o d’atenció primària, inclosa la sala d’espera.

2. En els centres residencials: que en els centres residencials de persones grans i persones amb discapacitat, malgrat que no sigui obligatori ni es recomani l’ús universal de les mascaretes, es considera necessari prendre precaucions addicionals en cas d’aparició de símptomes en persones treballadores, residents o visitants, per tal d’evitar brots.

Barcelona, 5 de juliol de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta directiva us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat