El BOE núm. 154, de 29 de juny de 2023, publica el Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea. Les disposicions d’aquesta norma en la matèria de conciliació de la vida familiar i la vida professional entraran en vigor el dia 30 de juny de 2023.

Mitjançant aquest Decret Llei es transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors, efectuant-se modificacions en l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en matèria de permisos dels funcionaris públics:

  • Es modifica la lletra a) de l’ article 48 de l’EBEP: Es separa el permís per defunció que continua sent de dos dies (aclarint que també s’inclou la defunció del cònjuge i de la parella de fet) del permís per accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que s’amplia fins a 5 dies hàbils incloent-hi als familiars consanguinis de la parella de fet i qualsevol altra persona que convisqui en el mateix domicili de la persona treballadora i requereixi de la seva cura. Quan es tracti d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat aquest permís s’amplia fins a 4 dies hàbils.
  • Es modifica la lletra l) del mateix article 48 a efectes per incorporar el permís per registre o constitució formalitzada per document públic de parelles de fet equiparant-lo al permís per matrimoni de 15 dies.
  • S’afegeix una nova lletra g) a l’article 49 de l’EBEP: Permís parental per cura de fill-a o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment que el menor faci vuit anys, amb una durada no superior a vuit setmanes, continues o discontínues, que es podrà gaudir a temps complet o parcial, quan les necessitats del servei ho permeti i conforme als termes que reglamentàriament s’estableixin.

La norma també conté al seu article 217 una previsió en matèria d’ocupació pública, autoritzant una taxa addicional a les Administracions Públiques perquè convoquin processos selectius conforme a la disposició addicional octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per reduir la temporalitat a l’ocupació pública amb l’objectiu de garantir en tot el territori el dret d’accés als processos d’estabilització en condicions d’igualtat:

  •  El nombre de places de la taxa addicional serà l’equivalent a aquelles de naturalesa estructural, ocupades de forma temporal a 30 de desembre de 2021, per personal amb una relació d’aquesta naturalesa anterior a l’1 de gener de 2016, que no haguessin superat el procés d’estabilització convocat amb un sistema selectiu diferent del previst a aquesta disposició.
  • Les ofertes públiques d’ocupació hauran d’estar aprovades abans del 31 de desembre de 2023, i les convocatòries resoltes abans del 31 de desembre de 2024, amb observança dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i lliure concurrència.

Barcelona, 6 de juliol de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat